Skip to main content

Чланарина ПКС

Да ли су привредна друшта дужна да плаћају чланарину Привредној комори Србије и који је рок застарелости потраживања за чланарину ?

У „Службеном гласнику РС“, број 45 од 21.6.2019. године објављена је Одлука Уставног суда број IУз-249/2016, којом је потврђено да је обавезност чланства у Привредној комори Србије у сагласности са Уставом Републике Србије.
Одлуком Уставног суда:
1. Одбија се предлог за утврђивање неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговором одредбе члана 10. став 1. Закона о привредним коморaма („Службени гласник РС”, број 112/15).
2. Одбацују се иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором одредаба члана 10. ст. 1, 2, 3, 4. и 6. и члана 33. став 2. Закона из тачке 1.
3. Одбацују се захтеви за обуставу извршења појединачних аката, односно радњи предузетих на основу одредаба члана 10. Закона из тачке 1.

Што се тиче обавезности плаћања чланарине, прописи, као и наведена Одлука уставног суда, потврђују да је плаћање чланарине обавезно за све привредне субјекту који су основани у АПР-у. Ово питање је у прошлости било спорно али смо мишљења да је сада судска пракса ипак заузела јасан став.

 

Такође, што се тиче застарелости потраживања чланарине, става смо да таква потраживања, с обзиром да доспевају годишње, те представљају повремена давања, застаревају у року од 3 године од доспелости сваког појединог давања, у складу сачланом 372 Закона о облигационим односима.