Skip to main content

Евидентирање у систему ПДВ-а

Питање:

Потребно нам је објашњење процедуре евидентирања обвезника ПДВ-а који је закључно са 26. 9. 2020. остварио укупан промет већи од 8.000.000,00 динара у претходних дванаест месеци. Који је прописани рок, да ли пријава мора бити електронска и да ли му из залиха робе може да му се призна ПДВ?

 

Одговор:

У складу са чланом 38. Закона о ПДВ-у обвезник који је у претходних дванаест месеци остварио укупан промет већи од 8.000.000 динара дужан је да најкасније до истека првог рока за предају периодичне пореске пријаве поднесе евиденциону пријаву надлежном пореском органу. Дакле,за све нове обвезнике ПДВ-а крајњи рок за подношење евиденционе пријаве, као и рок за подношење пореске пријаве ПДВ-а, јесте петнаест дана по истеку календарског месеца у којем је обвезник стекао обавезу да обрачуна ПДВ.
Облик и садржина евиденционе пријаве, као и поступак евидентирања обвезника ПДВ-а, уређени су одредбама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ. У складу са чланом 2. тог правилника евиденциона пријава подноси се Пореској управи у електронском облику, преко портала Пореске управе. Увођењем члана 32б Закона о ПДВ-у омогућено је накнадно стицање и остваривање права на одбитак претходног пореза за лице које се евидентира за обавезу плаћања ПДВ-а, и то за добра која поседује на дан који претходи дану отпочињања ПДВ активности, која је набавило у периоду од дванаест месеци пре отпочињања ПДВ активности, под условима да:

-извршило је попис добара и пописну листу доставило пореском органу при подношењу пријаве за ПДВ (пописна листа нарочито садржи податке о врсти, количини и датуму набавке добара, набавној цени добара без ПДВ-а и износу обрачунатог ПДВ-а);

-поседује рачун који му је издао претходни учесник у промету, обвезник ПДВ-а, у којем је исказан обрачунат ПДВ за промет добара, односно царински документ о извршеном увозу добара и износу обрачунатог ПДВ-а за увоз тих добара;

-платило је рачун испоручиоцу добара, обвезнику ПДВ-а, односно ПДВ је плаћен приликом увоза.

Право на одбитак претходног пореза за добра,у складу са чланом 32б став 3. Закона о ПДВ-у, обвезник ПДВ-а стиче у пореском периоду у којем је извршио промет са правом на одбитак претходног пореза тих добара, односно добара произведених или састављених од тих добара. На крају треба истаћи да се у пољу 108 ПДВ пријаве, односно у пољу 8е.3 ПОПДВ обрасца исказују подаци о износу за који је повећан износ који може да се одбије као претходни порез по основу стицања права на одбитак претходног пореза приликом евидентирања за обавезу плаћања ПДВ-а у складу са чланом 32б ЗПДВ-а.