Skip to main content

Да ли је привредно друштво дужно да обрачуна порез на издавање непокретоности од физичког лица у иностранству ?

Нерезиденти се сматрају обвезницима само по основу прихода остварених на територији Републике, док се по основу прихода остварених у иностранству нерезиденти не сматрају обвезницима у Републици.
У Закону о порезу на доходак грађана (ЗПДГ) предметно начело одражава се у одредбама чл. 7. и 8. тог Закона. Према одредби члана 7. став 1. Закона, обвезник пореза на доходак грађана је резидент Републике, за доходак остварен на територији Републике и у другој држави. Са друге стране, одредбом члана 8. став 1. Закона прописано је да је обвезник пореза на доходак грађана и физичко лице које није резидент (даље: нерезидент) за доходак остварен на територији Републике.
Према одредбама члана 8. ст. 2. и 3. ЗПДГ дохотком, у смислу става 1. овог члана, сматра се доходак који физичко лице оствари по основу рада који обавља на територији Републике. Дохотком, у смислу става 1. овог члана, сматра се и доходак по основу права насталог на територији Републике, укључујући и право по основу имовине која се налази на територији Републике којом нерезидентно лице располаже.

С тим у вези, ако на пример нерезидентно физичко лице остварује приход по основу давања у закуп непокретности или покретних ствари, које се налазе на територији Републике, то нерезидентно физичко лице сматра се обвезником, у складу са Законом. Као и обрнуто, ако нерезидентно физичко лице остварује приход по основу имовине која се налази у иностранству, по том основу не сматра се обвезником у Републици.

Значи, ако се непокретност налази у Словенији нерезидент није обвезник пореза на доходак у Републици Србији, а ви нисте обвезник обрачуна и исплате пореза по одбитку, у складу са чланом 99. ЗПДГ.
У супротном случају, ако се непокретност налази у Србији, нерезидентно физичко лице је обвезник пореза на доходак у Републици Србији а ви се као исплатилац прихода дужни да обрачунате и платите порез по одбитку у складу са чланом 99. ЗПДГ.