Skip to main content

Фактурисање закупа

Уговор о закупу између два пореска обвезника је дефинисан да плаћање буде 1 у месецу. Закуподавац издаје рачун са датумом издавањем 1.1.2021. , а датум промета 31.1.2021. Да ли је дозвољено у случају закупа некретнина да датум издавања буде пре датума промета ?

 

Проблем са рачуном за закуп је следећи: закупац по тако издатом рачуну нема право на одбитак претходног пореза.
Наиме, у складу са чланом 28. став 2. тачка 1) Закона о ПДВ, право на одбитак претходног пореза се може остварити ако обвезник поседује рачун.
Међутим, чланом 28. Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци предвиђено је следеће:

“Рачуном, у смислу члана 28. став 2. тачка 1) Закона, не сматра се документ издат пре настанка пореске обавезе у складу са чланом 16. Закона.”

С обзиром да је у вашем случају пореска обавеза настала 31.1. а да је рачун издат 1.1., тај документ се не сматра рачуном у смислу члана 28. став 2. тачка 1) Закона о ПДВ, па самим тим није испуњен услов за одбитак претходног пореза.
У наставку наводимо делове Мишљења Министарства финансија бр. 413-00-267/2011-04 од 17.05.2011. године који се односе на услуге закупа, које се пружају периодично, па се у том смислу може направити аналогија са вашим случајем.
„Међутим, ако обвезник ПДВ за промет услуге давања у закуп пословног простора издаје периодичне рачуне, услуга се сматра пруженом последњег дана периода за који се издаје рачун, с тим што период за који се рачун издаје не може бити дужи од годину дана. Рачун за промет услуге давања у закуп пословног простора издаје се на дан, односно након извршеног промета предметне услуге (даном када је престао правни однос између уговорних страна, односно последњег дана периода за који се издаје рачун).“
Затим, закључак истог Мишљења:
„Ако обвезник ПДВ – закуподавац, на почетку периода за који је закуп уговорен (нпр. период трајања закупа је 10 година), изда рачун за услугу давања у закуп за цео тај период и у рачуну искаже обрачунати ПДВ (при чему није примио авансну уплату), на основу тако издатог рачуна обвезник ПДВ – закупац нема право на одбитак претходног пореза, с обзиром да нису испуњени услови за остваривање овог права (није извршен промет предметне услуге). Поред тога, у овом случају обвезник ПДВ – закуподавац сматра се пореским дужником из члана 10. став 1. тачка 4) Закона који дугује исказани ПДВ у складу са одредбом члана 44. став 3. Закона.“
На крају подвлачимо да обавеза издавања рачуна постоји у случају када сте у једном пореском периоду (месецу или тромесечју) примили уплату као накнаду за промет који ће се тек десити, а до краја тог пореског периода не испоручите добра или услуге које су авансно плаћене. У описаном случају, као обвезник ПДВ-а, дужни сте да издате авансни рачун на дан пријема авансне уплате.