Skip to main content

Трговина на мало (воће и поврће) није у систему ПДВ-а. На који начин врши евидентира- ње кала, растура и лома?

У случају мањкова услед кала, лома и растура, књижење се врши на терет рачуна 577 –Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе. Сваки мањак робе евидентира се у обрасцу КЕП. На основу извршеног пописа, односно одговарајуће књиговодствене исправе, за износ којим се увећава вредност робе врши се књижење као и при набавци робе, а у случају смањења вредности робе,врши се сторнирање црвеним сторном (исписивање износа који се заокружује). Приликом сабирања износ црвеног сторна одузима се од укупног збира. Трговац на мало који није обвезник ПДВ-а евидентираће кало, растур и лом ставом:

дугује 1341 – Роба у промету на мало (РУЦ),
дугује 577 – Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе,
потражује 1340 – Роба у промету на мало.