Skip to main content

Повраћај аванса

Тражимо одговор на питање: да ли добављач може да умањи ПДВ на основу сторнираног авансног рачуна или постоји обавеза да прво добије од купца обавештење да је извршио умањење претходног пореза?

Шта се дешава у пракси?

На основу сазнања која имамо већина добављача у оваквој ситуацији тражи писмено обавештење од купца да је извршио умањење претходног пореза па тек на основу таквог обавештења врше умањење своје ПДВ обавезе (на основу сторнираног авансног рачуна).

Оваква пракса је установљена првенствено на основу мишљења Министарства финансија број 430-00-427/2014-04 од 21.10.2014. године. Преносимо део тог мишљења који се тиче овог питања:

„… сходно одредбама члана 21. ст. 1. и 3. Закона, обвезник ПДВ – прималац аванса може да изврши измену – смањење основице за обрачунавање ПДВ по основу наплате аванса и исправку – смањење ПДВ обрачунатог по том основу, под условом да је обвезник ПДВ који је платио аванс извршио исправку одбитка претходног пореза и о томе писмено обавестио обвезника ПДВ – примаоца аванса.“

Преносимо део још једног мишљења Министарства финансија – број 413-00-1318 од 9.11.2009. године:

„Сходно наведеним одредбама члана 21. Закона, обвезник ПДВ који дугује ПДВ по основу примљене накнаде пре извршеног промета добара, може да измени износ ПДВ само ако обвезник ПДВ који је извршио плаћање исправи одбитак претходног пореза у складу са одредбама члана 31. Закона и ако о томе писмено обавести испоручиоца добара и услуга…“

Већина стручних часописа по овом питању заступа исти став као и Министарство финансија: услов да добављач смањи своју ПДВ обавезу на основу сторнираног авансног рачуна је да добије од купца обавештење да је извршио исправку претходног пореза.

3. Мишљење Министарства финансија је погрешно

Сматрамо да мишљење Министарства финансија по овом питању није утемељено у одредбама прописа о ПДВ у Србији.

Покушаћемо на једноставан и разумљив начин да образложимо овај став.

Министарство финансија се позива на члан 21. ст. 1. и 3. Закона о ПДВ:

 

Члан 21. став 1.
Ако се основица накнадно повећа за промет добара и услуга који је опорезив ПДВ, обвезник који је испоручио добра или услуге дужан је да износ ПДВ, који дугује по том основу, исправи у складу са изменом.Члан 21. став 3.
Ако се основица накнадно смањи, обвезник који је извршио промет добара и услуга може да измени износ ПДВ само ако обвезник коме је извршен промет добара и услуга исправи одбитак претходног ПДВ и ако о томе писмено обавести испоручиоца добара и услуга.

Приметићете да у овим одредбама пише: „обвезник који је испоручио добра или услуге“ или „ако обвезник коме је извршен промет добара и услуга“.

То пише јер се у члану 21. говори о измени пореске основице, а дефиниција пореске основице у складу са Законом о ПДВ дата је у члану 17. став 1:

Члан 17. став 1.
Пореска основица (у даљем тексту: основица) код промета добара и услуга јесте износ накнаде (у новцу, стварима или услугама) коју обвезник прима или треба да прими за испоручена добра или пружене услуге од примаоца добара или услуга или трећег лица, укључујући субвенције и друга примања (у даљем тексту: субвенције), у коју није укључен ПДВ, ако овим законом није друкчије прописано.

Пореска основица је ПДВ категорија која се тиче искључиво испоручених добара и пружених услуга, а не добара која тек треба да се испоруче или услуга које тек треба да буду пружене.

Питаћете: па зар и код аванса не постоји категорија основице? Углавном постоји у авансним рачунима, али се ради о рачунској категорији – то није пореска основица из члана 17. Закона о ПДВ. Због тога се ни у члану 20. Правилника о рачунима, који говори о елементима авансног рачуна, не говори о основици већ само о износу авансне уплате и износу обрачунатог ПДВ.

Да закључимо: пореска основица из члана 17. Закона о ПДВ, а самим тим и измена пореске основице из члана 21. Закона, односи се искључиво на извршени промет. Потпуно друго питање је питање настанка пореске обавезе (члан 16. Закона): она може настати и даном плаћања ако је извршено пре промета (аванс).

Закључак

У прописима о ПДВ у Србији не постоје одредбе које обавезују добављача који је вратио аванс купцу и издао му сторнирани авансни рачун, да чека писмено обавештење купца о исправци претходног пореза како би умањио своју ПДВ обавезу.

Враћање аванса купцу и издавање сторнираног авансног рачуна је основ за умањење ПДВ обавезе добављача.

Став Министарства финансија у горе наведеним мишљењима је погрешан и супротан тренутно важећим одредбама прописа о ПДВ у Србији.