Skip to main content

Начин обрачуна пореских обавеза на приходе фриленсера од 7. 5. 2021. године

Сагласно члану 5. измена Закона о порезу:
-на све приходе по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад,

-на које се порез плаћа самоопорезивањем (дакле, од стране исплатилаца који немају обавезу да обрачунавају и уплаћују пореске обавезе),

-остварене у периоду од 1. јануара 2015. закључно са 31. децембром 2021. године,

-на које фриленсери нису платили порез до 6. 5.2021. године, порески орган утврдиће решењем висину дугованих пореза по новој методологији,
која прецизира:
1) да се не плаћа порез на доходак грађана на приходе остварене у календарској години у висини до 384.000 динара годишње;
2) да се признају нормирани трошкови у висини од 50% од остварених прихода;
3) да се порез утврђен решењем пореског органа:
-плаћа у 120 једнаких месечних износа (практично за 10 година), а
-први износ доспева за плаћање 15. у месецу који следи након месеца који је наредни у односу на месец у ком је донето решење пореског органа.