Skip to main content

Da li poslodavac ima pravo da odjavi radnika kome je istekao ugovor o radu u slučaju otvranja bolovanja ?

Посебну заштиту од отказа ужива само запослена, сагласно члану 187. Закона о раду, за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, ком послодавац не може да откаже уговор о раду. Радни однос на одређено време престаје истеком рока на који је заснован и у случају када запослени одсуствује са рада због привремене спречености за рад (боловање).

Дакле, нема сметњи да, ако истекне рок на који је закључен радни однос, исти престане сагласно члану 175. став 1. тачка 1) Закона